Základní znalosti křesťana

 

Patero církevních přikázání 

 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovávat pracovní klid.

 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.

 3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.

 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

 5. Přispívat církvi na její potřeby.

  

Zasvěcené svátky

 • Slavnost Narození Páně (25. prosince)

 • Slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. ledna)

 

Církev doporučuje stejně slavit i tyto svátky:

 • Zjevení Páně (6. ledna)

 • Nanebevstoupení Páně

 • Těla a Krve Páně

 • Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince)

 • Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)

 • sv. Josefa (19. března)

 • sv. Petra a Pavla (29. června)

 • sv. Cyrila a Metoděje (5. července)

 • sv. Václava (28. září)

 • Všech svatých (1. listopadu)

Liturgický kalendář bude u jmenovaných svátků uvádět: „Zasvěcený svátek“ nebo „Doporučený svátek“

 

Posty

 • Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa a újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

 • Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve.

 • Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst 1 hodinu.

(Rozhodnutí České biskupské konference o církevních přikázáních, svátcích a postech ze dne 4.7.2005)

 

Šest základních pravd:

 1. Je jeden Bůh. (Poznávám Boha jako prapříčinu svým rozumem a věřím všemu, co Bůh zjevil lidstvu).
 2. Bůh je spravedlivý soudce, který dobré odměňuje a zlé trestá. (Je zde mravní Boží řád, na člověku nezávislý, za jeho plnění jsem Bohu odpovědný).
 3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. (Kdo je Bůh: nekonečné dobro, Pravda a Krása jako osoby a jejich vzájemný vztah tvoří nesmírnou harmonii, soulad, blaženost, štěstí, lásku).
 4. Druhá Božská osoba, Syn Boží, se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.
 5. Lidská duše je nesmrtelná.
 6. Milosti Boží je k spáse nevyhnutelně potřeba. (Věčné štěstí, nekonečný život a přátelství s Bohem lze získat je s pomocí Boží).

  

Čtyři základní otázky, jimiž řešíme život:

 1. Co je člověk? Obraz Boha.
 2. Jaký je smysl a cíl? Smysl: mravní zdokonalování podle vzoru Bohočlověka. Cíl: žít věčně, šťastně božím životem.
 3. Co je dobro a zlo? Dobro: co chce Bůh; zlo: co Bůh odmítá.
 4. Inspirační zdroj? (čili pohnutka, kterou člověk uskuteční hodnotný život) Je to Ježíš Kristus, jako dokonalý obraz Boha, čili náš vzor, jako učitel života, jako Přítel, Bratr, Vykupitel zasluhující nám Boží přátelství a pomoc, jako zákonodárce a soudce.

 

Mravní řád:

Vyjadřuje Boží vůli a jeho plnění přináší člověku vnitřní pokoj. Vůli Boží nám oznamuje:

I. Svědomí

Jsme povinni jednat podle svého svědomí.

 

Bůh nám pomáhá svým Zjevením správné životní cesty. Především je to:

II. Desatero božích přikázání:

 1. V jednoho Boha věřit budeš. (Víra, naděje, láska a oddanost Bohu).
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Synovská láska a úcta k Bohu).
 3. Pomni, abys den sváteční světil. (Neděle jako den Páně, oběť mše sv. jako společná oběť Krista, Církve a jednotlivce).
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. (Rodinný život, správný a zodpovědný vztah rodičů a dětí vzájemně – jakožto základ lidského štěstí).
 5. Nezabiješ. (Vážit si života, vlastního i druhých, jakožto základní hodnoty a daru).
 6. Nesesmilníš. (Pohlavní život prožívat jenom jako projev životní manželské lásky a k udržení lidského rodu).
 7. Nepokradeš. (Péče o majetek vlastní a druhých).
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. (Pravdomluvnost, pravda jako základ osobnosti i společenství).
 9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Manželská věrnost).
 10. Aniž požádáš statku jeho. (Sociální spravedlnost, svědomitost, pracovitost, zodpovědnost v ohledu mzdy a ceny).

 

III. Evangelium, kde je osobní vzor Ježíše Krista a jeho nauka. Ta je především vyjádřena Kristovým návodem na štěstí, jenž zní:

Osmero blahoslavenství: 

 1. Blahoslavení chudí v duchu. (Kdo je si vědom, že vše patří Bohu a tedy na ničem nelpí).
 2. Blahoslavení lkající. (Kdo uznává své hříchy a upřímně jich lituje).
 3. Blahoslavení tiší. (Kdo zvládne sebe, především smyslovou oblast).
 4. Blahoslavení, kdo žízní po spravedlnosti. (Kdo usiluje o stálé mravní zdokonalení).
 5. Blahoslavení milosrdní. (Kdo má soucitné srdce).
 6. Blahoslavení čistého srdce. (Kdo má ryzí, čisté smýšlení, především v oblasti sexuální).
 7. Blahoslavení pokojní. (Kdo vytváří pokoj a porozumění).
 8. Blahoslavení, kdo trpí pro spravedlnost. (Kdo pro svůj vztah k Bohu, pravdě a lásce snáší nespravedlivé příkoří).

 

Nauka Kristova je vyjádřena dvěma hledisky: Pravda a Láska.

Pravda: Pravdu přijmout a podle ní zařídit svůj život, i za cenu oběti. Pravdu lze získat jen celou osobností, vyladěnou do akordu lásky.

Láska:   Nutno vyladit srdce na lásku. Celá mravouka je vyjádřena v příkaze: Milovat budeš Boha nade všecko a bližního jako sám sebe. 

Láska k Bohu: projevuje se jako nadšení pramenící z obdivu, úcty a sklonění se před Bohem.

Láska k bližnímu znamená: Povznášet milovaného na vyšší úroveň, čili zušlechťovat jeho a tím i sebe; odpouštět, obětovat se.

 

Milost Boží je především:

Přátelství s Bohem (odborně řečeno milost posvěcující) jakožto trvalý stav. Je to nejvyšší hodnota. Zasloužil nám Ježíš Kristus svou obětí. Ten ustanovil viditelné úkony, při nichž nám Duch Svatý pro Kristovy zásluhy milost Boží uděluje nebo rozmnožuje. Jsou to svátosti, je jich sedm:  

 1. Svátost křtu
 2. Svátost biřmování
 3. Svátost eucharistie
 4. Svátost smíření
 5. Svátost nemocných
 6. Svátost kněžství
 7. Svátost manželství

Boží pomoc se projevuje jako vlité ctnosti. Je to určitá snadnost konat dobro. A dále jako DARY DUCHA SVATÉHO. Bůh jimi působí v člověku k vyřešení základních problémů, a to:

 1. Dar moudrosti – cíl člověka
 2. Dar rozumu – rozumět Božímu Zjevení jakožto prostředku k cíli
 3. Dar rady – správně volit, rozhodovat se pro to, co se líbí Bohu a nám prospívá ke spáse.
 4. Dar síly – vytrvalost v dobrém
 5. Dar umění – stupnice hodnot
 6. Dar zbožnosti – náplň života láskou k Bohu a bližnímu
 7. Dar bázně Boží – pohnutka života, kterou je synovská úcta k Bohu

 

Církev:

Církev je rodina Kristova, je tajemné tělo, kde hlavou je Kristus, a my jsme údy. Náměstkem Kristovým, viditelnou hlavou je Petr – papež. 

Posláním církve je učit, posvěcovat a vést lidi k věčnému cíli.

Známky pravé Církve jsou: jednota, svatost, apoštolskou, všeobecnost.

 

Osobnost křesťana:

V člověku je náklonnost ke zlému, která se projevuje jako:

Sedm hlavních hříchů: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv, lenost.

Je nutná stálá pohotovost a boj v pokušení. Vítězstvím v pokušení se upevňuje ctnost, prohrou nastává hřích. Těžký hřích je ztráta Božího přátelství, tedy smrt přátelství. Proto smrtelný hřích.

V úsilí o dokonalost je třeba především usilovat o hodnoty, které se v evangeliu přikazují:

 1. Hledat nejprve království Boží a jeho spravedlnost.
 2. Zapřít se (přemáhat sebe, ovládat svou nižší oblast).
 3. Nést svůj kříž.
 4. Následovat Krista
 5. Být tichým a pokorným
 6. Milovat své nepřátele, dobře činit těm, kteří nás nenávidí, modlit se za ty, kdo nám činí protivenství a na cti nám utrhají.

 

Ctnosti vhledem k Bohu se nazývají božské. Jsou tři:

 1. víra
 2. naděje
 3. láska

Ctnosti vzhledem k sobě a k bližnímu se nazývají mravní. Základní jsou čtyři:

 1. Moudrost (čili opatrnost)
 2. Statečnost
 3. Mírnost
 4. Spravedlnost

 

Mravní ideál možno vyjádřit hesly: čistota – pokora – láska, ukázněnost – rozhodnost – opravdovost, kajícnost – apoštolát – oběť smíru.

 

Plody činnosti Ducha svatého v člověku: Pokoj – radost – láska, tichost – přívětivost – dobrotivost, věrnost – střídmost – trpělivost.

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Navštíveno
Přečteno 15763 krát
Naposledy změněno
čtvrtek, 26 březen 2015 20:01