Ministranti

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako "sloužit". Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie.

Každý ministrant by měl mimo jiné znát:

 

MŠE SVATÁ

ÚVODNÍ OBŘADY

Vstupní zpěv Nezpívá-li se text vstupního zpěvu, recituje se antifona z misálu.
Pozdrav*  Pozdravení oltáře a shromáždění lidu, případně též uvedení do liturgie dne.
Úkon kajícnosti*  Vyznání hříchů celého shromáždění uzavírá kněz prosbou za odpuštění.
Kyrie*  Oslavný zpěv dovolávající se Božího milosrdenství. Každé zvolání se opakuje zpravidla dvakrát.
Gloria* Tento chvalozpěv se zpívá (recituje) o nedělích (mimo advent a půst) a významných svátcích.
Vstupní modlitba  Vyjadřuje povahu slavené mše. Ve chvíli ticha před ní je čas na soustředění.
  kněz vybídne lid k modlitbě
  chvilka mlčení
  modlitba
  souhlasné “Amen”

 

LITURGIE SLOVA

První čten První čtení je ze Starého zákona a o nedělích v době velikonoční ze Skutků apoštolů.
Mezizpěv Responsoriální žalm, který navazuje na 1. čtení. Žalmista přednáší nebo zpívá verše žalmu, lid odpovídá.
Druhé čtení Druhé čtení je z listů apoštolů a o nedělích v době velikonoční ze Zjevení sv. Jana.
Zpěv před evangeliem Text tohoto zpěvu obsahuje zpravidla aleluja, v postě je bez aleluja.
Evangelium Evangelium čte jáhen nebo kněz.
Homilie Homilie je výklad některého textu, který se ten den četl.
Vyznání víry* Vyznání víry (krédo) je odpověď na slyšené slovo Boží.
Přímluvy Prosby věřících za církev, za svět, za trpící, za místní společenství.

  

BOHOSLUŽBA OBĚTI

Příprava darů* Průvod s dary (chléb, víno) provází obyčejně zpěv. Mytí rukou.
  příprava oltáře (korporál, purifikatorium, misál, kalich)
  kněz či jáhen přijímá dary od věřících (dary se kladou na oltář za předepsaných modliteb)
Modlitba nad dary Modlitba nad dary je závěrem přípravy darů.

 

Eucharistická modlitba:

Preface  Preface je díkůčinění , kterým se zahajuje eucharistická modlitba.
Sanctus Aklamace celého shromáždění uzavírá prefaci.
Anafora*  Jsou 4 různé eucharistické modlitby (anafory).

 

Přijímání:

Otče náš Modlitba Páně je na tomto místě stolní modlitbou shromáždění.
Pozdrav pokoje*  Pozdravení pokoje vyjadřuje vzájemné odpuštění, lásku a jednotu, a tak připravuje pro eucharistickou hostinu.
Lámání chleba* Kněz opakuje čin Kristův při poslední večeři na znamení, že všichni, kdo budou jíst z tohoto jednoho chleba, jsou v Kristu jedno tělo. Během lámání se zpívá (recituje) zpěv Beránku Boží (Agnus Dei).
Přijímání*  Kněz pozve věřící k večeři Páně a rozdává eucharistický chléb, případně kalich. Mezi přijímáním se zpívají vhodné písně nebo žalmy. Nezpívá-li se, přečte se před podáváním antifona k přijímání z misálu.
Modlitba po přijímání  Prosba o užitek ze slaveného tajemství
  kněz vybídne lid k modlitbě
  chvilka mlčení
  modlitba
  souhlasné “Amen”

 

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

Požehnání* O velkých slavnostech se může požehnání udělovat zvláštním slavnostním způsobem. Před požehnáním se může vykonat krátké oznámení lidu.
Propuštění S Božím požehnáním odcházíme k povinnostem dne.

* tyto části mše sv. jsou neměnné; části bez označení se mění podle různých příležitostí

 

ZDROJ: ČESKÝ MISÁL – pro neděle a význačné dny liturgického roku, ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, PRAHA 1980

 

LITURGICKÉ KNIHY

MISÁL 

Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku. 

 

LEKCIONÁŘ 

Obsahuje čtení ze Starého i Nového zákona a žalmy. Název pochází z latinského slova "lectio" = čtení.

Má šest dílů:

 1. Slavnosti, svátky a památky Panny Marie, svatých, o posvěcení kostela.
 2. Všední dny liturgického mezidobí od 17. do 34. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
 3. Všední dny liturgického mezidobí od 1. do 17. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
 4. Všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.
 5. Neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.
 6. K různým příležitostem:
 • a.  Mše spojené s určitými obřady a za různé potřeby.
 • b.  Mše votivní, za zemřelé.

 

KANCIONÁL (nepatří mezi liturgické knihy)

Obsahuje písně, které zpíváme při bohoslužbách. Název pochází z latinského slova "cantus" = zpěv.

 

LITURGICKÉ BARVY

BÍLÁ - barva světla, nevinnosti a čistoty
Používá se o svátcích Panny Marie, andělů, ve vánoční a velikonoční době a o svátcích svatých, kteří nezemřeli mučednickou smrtí.
ČERVENÁ – barva lásky, ohně a krve
Používá se na Květnou neděli, Velký pátek, svatodušní svátky a při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů a mučedníků.
ZELENÁ – barva naděje
Symbolizuje Kristovo zmrtvýchvstání. Používá se v liturgickém mezidobí.
FIALOVÁ – barva pokání a kajícnosti
Používá se v  adventní a postní době a také při mších za zemřelé (všech věrných zesnulých).
RŮŽOVÁ – barva radosti
Vyjadřuje radost z příchodu Ježíše a z toho, že vykoupil lid. Používá se jen o 3. neděli adventní a 4. neděli postní.
ŽLUTÁ (ZLATÁ) – barva důstojnosti
Používá se při velkých slavnostech.

 

OBDOBÍ

Advent

Doba čekání na příchod Pána Ježíše. (4 neděle adventní)


Vánoce

Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně.


Půst

Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná
Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní


Svatý týden

Tvoří jej Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Vzkříšení Pána Ježíše. (+dny mezi)


Velikonoční třídenní

Začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista.


Velikonoční doba

Začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní

"Výpočet" slavení velikonoc
Velikonoce jsou pohyblivé svátky a proto se dají určit podle následujícího pravidla: 

 1. Od prvního jarního dne nalezneme první jarní úplněk. 
 2. Neděle po prvním jarním úplňku je slavnost Vzkříšení Páně. 
 3. Odpočítáme směrem zpět 6 kalendářních týdnů a středa před je Popeleční středa. (rozsah 40 dní bez postních nedělí)

 

Liturgické mezidobí

Během roku v údobí 33 - 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenované údobí.
V tomto období si také připomínáme působení a kázání Pána Ježíše a také oslavujeme nejvíce památek svatých a to zpravidla v den jejich smrti nebo narození nebo svatořečení či blahořečení. 

Má dvě části:
Začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy.
Začíná pondělím po seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnosti Krista Krále.

 

KALENDÁŘ

LEDEN

01. ledna Matky Boží, Panny Marie - Nový rok SLAVNOST
02. ledna Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve PAMÁTKA
06. ledna Zjevení Páně - sv. Tři Králové SLAVNOST
17. ledna Sv. Antonína Velikého, opata PAMÁTKA
18. ledna Panny Marie, Matky jednoty křesťanů PAMÁTKA
21. ledna Sv. Anežky Římské, panny a mučednice PAMÁTKA
24. ledna Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
25. ledna Obrácení svatého Pavla, apoštola SVÁTEK
26. ledna Sv. Timoteje a Tita, biskupů PAMÁTKA
28. ledna Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve PAMÁTKA
31. ledna Sv. Jana Boska, kněze PAMÁTKA
     
  Křtu Páně SVÁTEK
  neděle po 6. lednu  
     

ÚNOR

02. února Uvedení Páně do chrámu SVÁTEK
05. února Sv. Agáty, panny a mučednice PAMÁTKA
06. února Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků PAMÁTKA
10. února Sv. Scholastiky, pann PAMÁTKA
22. února Stolce svatého Petra, apoštola SVÁTEK
23. února Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
     
  Popeleční středa  
  první středa 6 týdnů zpět od neděle po prvním jarním úplňku  
     

BŘEZEN

07. března Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic PAMÁTKA
19. března Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie SLAVNOST
25. března Zvěstování Páně SLAVNOST
     

DUBEN

07. dubna Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze PAMÁTKA
11. dubna Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
23. dubna Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze SVÁTEK
25. dubna Sv. Marka, evangelisty SVÁTEK
29. dubna Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy SVÁTEK
     
  BŘEZEN - DUBEN  
  Zelený čtvrtek  
  Velký pátek  
  Bílá sobota  
  před nedělí Zmrtvýchvstání Páně  
     
  Boží hod velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně SLAVNOST
  neděle po prvním jarním úplňku  
     

KVĚTEN

02. května Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
03. května Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů SVÁTEK
14. května Sv. Matěje, apoštola SVÁTEK
16. května Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech PAMÁTKA
20. května Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze PAMÁTKA
26. května Sv. Filipa Neriho, kněze PAMÁTKA
30. května Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze SVÁTEK
31. května Navštívení Panny Marie SVÁTEK
     
  KVĚTEN - ČERVEN  
  Nanebevstoupení Páně SLAVNOST
  40 dní po Vzkříšení  
     
  Seslání Ducha svatého - Boží hod svatodušní SLAVNOST
  50 dní po Vzkříšení a 10 dní po Nanebevstoupení Páně  
     
  Nejsvětější Trojice SLAVNOST
  neděle po Seslání Ducha svatého  
     
  Těla a Krve Páně - Boží tělo SLAVNOST
  čtvrtek po Nejsvětější Trojici  
     
  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova SLAVNOST
  pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého  
     
  Neposkvrněného Srdce Panny Marie PAMÁTKA
  sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého  
     

ČERVEN

01. června Sv. Justina, mučedníka PAMÁTKA
03. června Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků PAMÁTKA
05. června Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
06. června Sv. Norberta, biskupa PAMÁTKA
11. června Sv. Barnabáše, apoštola PAMÁTKA
13. června Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve PAMÁTKA
19. června Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa PAMÁTKA
21. června Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka PAMÁTKA
24. června Narození svatého Jana Křtitele SLAVNOST
28. června Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
29. června Sv. Petra a Pavla, apoštolů SLAVNOST
     

ČERVENEC

03. července Sv. Tomáše, apoštola SVÁTEK
04. července Sv. Alžběty Portugalské PAMÁTKA
05. července Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy SLAVNOST
11. července Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy SVÁTEK
15. července Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
22. července Sv. Marie Magdalény PAMÁTKA
23. července Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy SVÁTEK
25. července Sv. Jakuba, apoštola SVÁTEK
26. července Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie PAMÁTKA
29. července Sv. Marty PAMÁTKA
31. července Sv. Ignáce z Loyoly, kněze PAMÁTKA
     

SRPEN

01. srpna Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
04. srpna Sv. Jana Marie Vianneye, kněze PAMÁTKA
06. srpna Proměnění Páně SVÁTEK
08. srpna Sv. Dominika, kněze PAMÁTKA
09. srpna Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy SVÁTEK
10. srpna Sv. Vavřince, mučedníka SVÁTEK
11. srpna Sv. Kláry, panny PAMÁTKA
14. srpna Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka PAMÁTKA
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie SLAVNOST
20. srpna Sv. Bernarda, opata a učitele církve PAMÁTKA
21. srpna Sv. Pia X., papeže PAMÁTKA
22. srpna Panny Marie Královny PAMÁTKA
24. srpna Sv. Bartoloměje, apoštola SVÁTEK
27. srpna Sv. Moniky PAMÁTKA
28. srpna Sv. Augustina, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
29. srpna Umučení sv. Jana Křtitele PAMÁTKA
     

ZÁŘÍ

03. září Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve PAMÁTKA
08. září Narození Panny Marie SVÁTEK
13. září Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
14. září Povýšení svatého kříže SVÁTEK
15. září Panny Marie Bolestné PAMÁTKA
16. září Sv. Ludmily, mučednice PAMÁTKA
20. září Sv. Ondřeje Kim Taeg(oo)na, kněze, Pavla Ch(oo)ng Hasanga a druhů, mučedníků PAMÁTKA
21. září Sv. Matouše, apoštola a evangelisty SVÁTEK
27. září Sv. Vincence z Paula, kněze PAMÁTKA
28. září Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa SLAVNOST
29. září Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů SVÁTEK
30. září Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve PAMÁTKA
     

ŘÍJEN

01. října Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve PAMÁTKA
02. října Svatých andělů strážných PAMÁTKA
04. října Sv. Františka z Assisi PAMÁTKA
07. října Panny Marie Růžencové PAMÁTKA
15. října Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve PAMÁTKA
16. října Sv. Markéty Marie Alacoque, panny PAMÁTKA
17. října Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
18. října Sv. Lukáše, evangelisty SVÁTEK
28. října Sv. Šimona a Judy, apoštolů SVÁTEK
     

LISTOPAD

01. listopadu Všech svatých SLAVNOST
02. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
04. listopadu Sv. Karla Boromejského, biskupa PAMÁTKA
09. listopadu Posvěcení lateránské baziliky SVÁTEK
10. listopadu Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve PAMÁTKA
11. listopadu Sv. Martina, biskupa PAMÁTKA
12. listopadu Sv. Josafata, biskupa a mučedníka PAMÁTKA
13. listopadu Sv. Anežky České, panny PAMÁTKA
17. listopadu Sv. Alžběty Uherské, řeholnice PAMÁTKA
21. listopadu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě PAMÁTKA
22. listopadu Sv. Cecílie, panny a mučednice PAMÁTKA
24. listopadu Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků PAMÁTKA
30. listopadu Sv. Ondřeje, apoštola SVÁTEK
     
  Ježíše Krista Krále SLAVNOST
  poslední neděle liturgického mezidobí  
     

PROSINEC

03. prosince Sv. Františka Xaverského, kněze PAMÁTKA
06. prosince Sv. Mikuláše, biskupa SVÁTEK
07. prosince Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve PAMÁTKA
08. prosince Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu SLAVNOST
13. prosince Sv. Lucie, panny a mučednice PAMÁTKA
14. prosince Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve PAMÁTKA
25. prosince Narození Páně SLAVNOST
26. prosince Sv. Štěpána, prvomučedníka SVÁTEK
27. prosince Sv. Jana, apoštola a evangelisty SVÁTEK
28. prosince Svatých Mláďátek, mučedníků SVÁTEK
     
  Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa SVÁTEK
  neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince  share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Navštíveno
Přečteno 16067 krát
Naposledy změněno
pondělí, 23 březen 2015 16:26